Ing. arch. Radoslav Herda

email: herda@slovenskypacient.sk

tel.: 0905/225 630

Ján Mútala

email: mutala@slovenskypacient.sk

tel.: 0917/686 223

Tomáš Svoboda

email: svoboda@slovenskypacient.sk

tel.: 0948/039 721