V hlavnej úlohe horčík

Zdieľaj
0
|

Tento prvok síce naše telo nepotrebuje vo veľkom množstve, je však veľmi dôležitým bunkovým regulátorom. Podieľa sa na množstve rôznych biochemických reakcií a je dôležitou súčasťou podpornej liečby viacerých ochorení.

Tento prvok síce naše telo nepotrebuje vo veľkom množstve, je však veľmi dôležitým bunkovým regulátorom. Podieľa sa na množstve rôznych biochemických reakcií a je dôležitou súčasťou podpornej liečby viacerých ochorení.

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) je najbežnejšie diagnostikované chronické ochorenie. Už samotná diagnostika vysokého krvného tlaku nie je ľahká, pretože vysoký krvný tlak spočiatku „nebolí“ a nemá špecifické príznaky. Hodnota krvného tlaku narastá s vekom, no stúpa v súčinnosti s nepriaznivými faktormi; tie môžu byť ovplyvniteľné (nadváha, nedostatok pohybu, stres, fajčenie, veľa soli v potrave) alebo i neovplyvniteľné (rodinná náchylnosť, pokročilý vek, mužské pohlavie). U malého počtu pacientov (asi 5 %) je vysoký krvný tlak sekundárnym ochorením v dôsledku ochorenia obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, resp. užívania niektorých liekov. Normálne hodnoty tlaku krvi sú nižšie než 140/90 mmHg. Optimálny tlak krvi je nižší než 120/80 mmHg). Pri zistení vysokého krvného tlaku: navštívte lekára, dodržiavajte liečebný režim, dodržiavajte predpísanú diétu. Dôležitým a prvým krokom sú režimové opatrenia: upraviť spôsob života a najmä životosprávu (redukcia telesnej hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, správne stravovacie návyky, nefajčiť a upraviť spánkovú hygienu). Na liečbu artériovej hypertenzie máme v súčasnosti k dispozícii viaceré skupiny liekov, v každej z nich je niekoľko prípravkov. Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi ušitá na mieru. Je dobré si pripomenúť, že magnézium sa spolu s vápnikom a draslíkom podieľa na regulácii hodnôt tlaku krvi. V rozsiahlych štúdiách, ktoré sledovali pôsobenie prípravkov magnézia, sa potvrdilo, že pri ich užívaní klesajú hodnoty krvného tlaku. Magnézium pomáha normalizovať napätie cievnej steny, čo sa prejavuje zlepšením hodnôt krvného tlaku.

Koronárna choroba srdca

Srdcový sval zásobujú krvou tzv. koronárne tepny. Následkom ich zúženia sklerotickými plátmi dochádza k nerovnováhe medzi ponukou nedostatočne okysličenej krvi a potrebou srdca zabezpečovať krvný obeh dostatočne okysličenou krvou. V dôsledku uvedenej nerovnováhy teda dochádza k nedokrveniu srdcového svalu. Typickým prejavom je bolesť s pocitom tlaku na hrudníku – angina pectoris. Typická angina pectoris má určité dané charakteristiky: je zvieravá až pálivá, lokalizovaná na ľavej strane hrudníka, najčastejšie vyvolaná záťažou alebo emočným stresom a odznieva v pokoji alebo po užití nitroglycerínu. Na vzniku anginy pectoris sa podieľajú spomínané sklerotické pláty na koronárnych tepnách, ale dôležitú úlohu zohráva aj metabolizmus srdcového svalu. Pri nízkom energetickom metabolizme sa zvýrazňujú ťažkosti pacienta. Na zlepšenie energetického metabolizmu srdcového svalu má pozitívny vplyv vyšší príjem magnéziumorotátu. Zlepšuje toleranciu námahy aj kvalitu života.

Kardiovaskulárna prevencia

Najčastejšou príčinou úmrtnosti sú práve srdcovo-cievne ochorenia. Patrí k nim vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, zlyhanie srdca, cievna mozgová príhoda (porážka), periférne artériové ochorenie dolných končatín. Aby k uvedeným komplikáciám nedochádzalo, treba dodržiavať určité preventívne opatrenia: nefajčiť, odstrániť stres zo svojho života, mať dostatok pohybu, správne stravovacie návyky, udržiavať dobrú hladinu cholesterolu, optimálne hodnoty krvného tlaku. Ku vzniku srdcovo-cievnych komplikácií môže viesť i nízka hladina magnézia. Aj u zdravých osôb zaznamenávame jeho nízke hodnoty. U chorých k nedostatku magnézia často dochádza v dôsledku napríklad jeho zvýšených strát (pri ochoreniach obličiek) alebo jeho nedostatočného príjmu. V rámci sledovania veľkých populácií pacientov sa dokázalo, že vyšší príjem magnézia je spojený s nižším rizikom vysokého krvného tlaku, mozgovej príhody a koronárnej choroby srdca.

Pacienti po aortokoronárnom bypasse

Pacient po kardiochirurgickej operácii – revaskularizácii myokardu (po nasadení aortokoronárneho bypassu, čiže premostenia medzi srdcovnicou a tepnou) – musí naďalej užívať lieky na ovplyvnenie činnosti srdca, a to doživotne. Ide o štandardné skupiny liekov, ako sa uvádzajú v odporúčaniach. Okrem nich je pre pacientov prospešná i prídavná liečba magnéziumorotátom. Ukázalo sa, že jeho pridanie k štandardnej liečbe vedie k zlepšeniu tolerancie námahy, čo bolo overené záťažovým testom. Navyše sa u pacientov po užívaní magnéziumorotátu zriedkavejšie vyskytovali komorové extrasystoly.

Srdcové zlyhanie

Na konci všetkých srdcovo-cievnych ochorení stojí veľmi ťažké ochorenie, a tým je srdcové zlyhanie. Dochádza k nemu v dôsledku napr. neliečeného alebo nedostatočne liečeného vysokého krvného tlaku, u pacientov s koronárnou chorobou srdca alebo po infarkte myokardu. Pacienti so srdcovým zlyhaním majú veľmi zlú kvalitu života, nemôžu sa namáhať, často dochádza k zhoršeniu stavu v dôsledku hromadenia tekutín, k vzniku opuchov na končatinách či k hromadeniu tekutiny v pľúcach s výrazným obmedzením dýchania. V liečbe srdcového zlyhania sa používajú štandardné liečebné postupy v závislosti od faktora vyvolávajúceho srdcové zlyhanie. Aj v tomto štádiu poškodenia srdca má výrazne negatívny vplyv nízka hladina magnézia v krvi. Keď sa ku štandardnej liečbe pridalo magnézium, táto liečba zmiernila ťažkosti pacientov a zlepšila im kvalitu života.

Prolaps mitrálnej chlopne

Pri prolapse cípu mitrálnej chlopne sa mitrálna chlopňa úplne neuzatvorí. V dôsledku toho vznikajú podmienky na to, že pri kontrakcii ľavej komory sa určité množstvo krvi vráti späť do ľavej predsiene. Tento stav môže progredovať. Príčin prolapsu cípu mitrálnej chlopne je viacero, môžu to byť vrodené príčiny, degeneratívne zmeny v dôsledku veku, či zápalové zmeny. Klinicky sa prolaps cípu mitrálnej chlopne veľmi často prejavuje búšením srdca, pocitom nepravidelnej činnosti srdca, strachom a úzkosťou. V liečbe uvedených porúch rytmu sme väčšinou za konzervatívny postup. Veľmi dobré klinické skúsenosti sú však s použitím magnéziumorotátu, keď došlo k zmierneniu arytmií a k nižšiemu výskytu extrasystol u sledovaných pacientov.

Arytmie

Arytmie alebo poruchy srdcového rytmu sú obrovskou skupinou ochorení. Patria sem bežné, ktoré majú aj zdraví ľudia, až po tie, ktoré sú spojené s ohrozením života a smrťou. Pri diagnostike arytmií zohráva dôležitú úlohu klinické podozrenie; ťažkosti pacienta sa prejavujú ako nepravidelné búšenie srdca, nepravidelný či rýchly tep, pocit vynechávania srdcovej činnosti. Liečba arytmií závisí od vyvolávajúceho činiteľa arytmie a tiež od štrukturálneho postihnutia srdca. Inak sa liečia „bežné” arytmie, inak arytmie ohrozujúce život. Vždy treba liečbu arytmie ponechať na internistu či kardiológa. Už dlhodobo je známe, že nižšia hladina magnézia v krvi spôsobuje väčšiu náchylnosť pacientov na vznik srdcových arytmií. Vo veľkej štúdii, v ktorej sledovali 88 375 žien, sa ukázalo, že u pacientok s vyššou hladinou magnézia v krvi menej často nastáva náhla srdcová smrť v dôsledku arytmie. Magnézium má svoje miesto aj v liečbe srdcových arytmií, a to nielen menej závažných. Je preto vhodné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom. Magnézium pomáha normalizovať abnormálnu elektrickú aktivitu srdca.

Diabetes mellitus (cukrovka)

Cukrovka je chronické progredujúce ochorenie spôsobené poruchou metabolizmu cukru v tele. Cukrovka má viacero príčin, najjednoduchšie vysvetlenie je, že vzniká v dôsledku jednej alebo viacerých porúch: znížená produkcia inzulínu v pankrease (podžalúdkovej žľaze), pankreas produkuje inzulín v nesprávnom čase, nefunkčnosť inzulínu v organizme. Pri uvedených poruchách sa zvyšuje hladina cukru v krvi, pričom po každom jedle hladina ešte stúpa. Zvýšená hladina cukru v krvi nespôsobuje citeľné ťažkosti, preto nemusí byť rozpoznaná hneď od začiatku ochorenia. Pacienti s cukrovkou majú niekoľkonásobne vyššie riziko vzniku srdcového infarktu, mozgovej príhody, poškodenia obličiek, očí a dolných končatín. Prvým krokom k úspešnej liečbe je úprava životosprávy pacienta. Metabolizmus horčíka a draslíka sa podieľa na regulácii cukru v krvi. Je známe, že nízky príjem horčíka vedie k metabolickým zmenám a k rozvoju cukrovky 2. typu. Uvedené zmeny sú výraznejšie u obéznych pacientov. V súčasnosti je známe, že použitím niektorých látok vieme oddialiť nástup cukrovky, a tým predchádzať riziku skorého rozvoja jej komplikácií. Magnézium zlepšuje metabolizmus cukru a tukov u diabetikov.

Asthma bronchiale

Priedušková astma je chronické ochorenie, ktoré charakterizuje záchvatovitá dýchavičnosť. Dýchavičnosť vzniká na podklade náhleho zúženia priedušiek (bronchospazmu). Záchvaty prieduškovej astmy sprevádza pískanie v dýchacích cestách. Základnou príčinou prieduškovej astmy je chronický alergický zápal priedušiek, ktorý vedie k nadmernej precitlivenosti dýchacích ciest na vonkajšie i vnútorné podnety, napr. na chlad, infekcie, emócie a fyzickú námahu. Typické prejavy astmy sú suchý, dráždivý kašeľ, pískanie v hrudníku, sťažené dýchanie, pocit nedostatku kyslíka, výrazná dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie, predĺžený výdych. Prejavy astmy možno zmierňovať, no nevieme ju vyliečiť. V liečbe sa používajú lieky, ktoré uvoľňujú hladké svaly dýchacích ciest, a lieky pôsobiace preventívne alebo eliminujúce zápal dýchacích ciest. Na akútnu liečbu sa používajú krátkodobo pôsobiace lieky, i podanie magnézia do žily, nie v tabletách. Na liečbu chronickej astmy sa podávajú inhalačné kortikosteroidy, prípadne iné lieky. Pri chronickej forme v priebehu akútnej fázy obyčajne nie sú potrebné lieky.

Fyzická aktivita, športovanie

Pri športovaní sa môžeme dostať do kontaktu i s rôznymi látkami zvyšujúcimi výkonnosť. Niektoré sú povolené, ale z lekárskeho hľadiska nie sú príliš žiaduce. Pri nesprávnom užívaní môžu viesť k poškodeniu srdca, vzniku porúch srdcového rytmu, poškodeniu obličiek alebo svalov. Aj v tejto oblasti možno pozorovať priaznivý vplyv magnézia na športovú výkonnosť. A užívanie magnéziumorotátu dokonca znižuje negatívny vplyv nadmernej fyzickej aktivity na organizmus. Magnézium je dôležitý regulátor nervovo-svalového prenosu, v dôsledku čoho užívanie magnézia znižuje svalové napätie, trasľavosť (chvenie), kŕče a vnímanie bolesti.

Pridaj komentár

Registrácia
 
 

Vyberáme zo sekcií

Biologická liečba